-    عناوین طرح های در دست اجرا جهت توانمندی شاغلین خانگی

 

                    -   بهره گیری فعالین مشاغل خانگی از مزایای صندوق بیمه روستاییان و عشایر

 

                    -    بررسی و ارتقاء کمیت و کیفیت محصولات و بستهبندی با رعایت  استانداردها

 

                           -     طبقه بندی مشاغل خانگی بر اساس استانداردهای  بین المللی شغلی (ISCO)

 

                           -      صدور مجوز الکترونیکی مشاغل خانگی

 

                          -      تسهیل گری در صدور  تاییدیه برای  رشته های مشاغل خانگی در حوزه صنایع غذایی

 

 

 

 

-