وزارت جهاد کشاورزی

فعالیت های امور تولیدات گیاهی:

                                                           

   
 
     
آماده ساز و بسته بند انواع گندم برنج سویا و دانه های برشته شده
  تولید کننــده  زعفران     


 


فعالیت های شیلات:

                           

 
 


فعالیت های امور تولیدات دامی:

 

   
     
 
  

                

  

 صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی: