قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 ¤ فرآیند بیمه اجتماعی ، کشاورزان ، روستاییان و عشایر در مشاغل خانگی

شرایط اخذ مجوز مشاغل خانگی مرتبط با رشته های مصوب صنایع دستی شرایط اخذ مجوز مشاغل خانگی مرتبط با رشته های مصوب صنایع دستی

راهنمای بیمه شاغلین کسب و کار خانگی راهنمای بیمه شاغلین کسب و کار خانگی

     شیوه نامه صدور کارت شناسایی قالیبافی و  حرف فرش دستباف شیوه نامه صدور کارت شناسایی قالیبافی و حرف فرش دستباف

¤   صورتجلسات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی