قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 

دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 

 

 

 

 

راهنمای بیمه شاغلین کسب و کار خانگی راهنمای بیمه شاغلین کسب و کار خانگی

 

آشنایی با برخی مقررات مالیاتی مرتبط با مشاغل خانگی آشنایی با برخی مقررات مالیاتی مرتبط با مشاغل خانگی

 

آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد مشاغل آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد مشاغل

 

 

فرایند تشکیل تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی فرایند تشکیل تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی